Polityka Prywatności

Twój profil

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób w jaki aplikacja Lecton gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników.

Osobiste dane identyfikacyjne

Aplikacja Lecton może zbierać informacje osobiste służące do identyfikacji użytkowników w związku z korzystaniem z oferowanych usług, funkcji lub zasobów aplikacji.

Do skorzystania przez Użytkownika z płatnych treści aplikacji Lecton, płatności realizowane są wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznych, zapewniających odpowiedni sposób zabezpieczeń: PayPal, Adyen.

Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Lecton za pośrednictwem konta indywidualnego, bądź anonimowego. Anonimowe konto nie wyklucza jednak przetwarzania danych osobowych.

Ochrona prywatności osób małoletnich

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Aplikacja Lecton może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o użytkowniku,systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Aplikacja Lecton może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego zmodyfikować urządzenia, ustawienia. powinieneś Konfiguracja, w która odpowiedni dopuszcza sposób używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka Group Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa (dalej jako Audioteka).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonych przez Audioteka oraz w jej celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na promowania w celach marketingowych produktów własnych oraz dochodzeniu roszczeń i/lub obronie przed wynikłymi, bądź mogących wyniknąć roszczeniami.

Audioteka w celu realizacji płatności za pośrednictwem wybranego przez Ciebie pośrednika płatności elektronicznej udostępni jemu Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie. Audioteka nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Audioteka, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogąprzetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Twoje dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Audioteka S.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Na podstawie Twoich zachowań w aplikacji, podejmowanych akcji, w tym na podstawie gromadzonych w ten sposób danych, po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody, zostaną w sposób zautomatyzowany, skierowane do Ciebie spersonalizowane oferty. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z aplikacji oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (e-mail: iod@audioteka.com) lub Audioteka Group Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

Zmiany polityki prywatności

Audioteka gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Aplikacji bądź na stronie lectonapp.com zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z Aplikacji, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z aplikacji Lecton. Dalsze korzystanie z aplikacji po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności, stosowanych praktyk lub korzystania z tej aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem contact@lectonapp.com.