Ochrana osobních údajů

Tvůj Profil

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromí upravují způsob, jakým aplikace Lecton shromažďuje, používá a zveřejňuje informace získané od uživatelů.

Osobní identifikační údaje

Aplikace Lecton může shromažďovat osobní údaje pro identifikaci uživatelů v souvislosti s využíváním nabízených služeb, funkcí nebo zdrojů. Pokud Uživatel používá aplikaci Lecton s placeným obsahem jsou platby prováděny pouze prostřednictvím externích subjektů poskytujících elektronické platby s odpovídajícím zabezpečením: PayPal, Adyen.

Uživatelé mohou používat aplikaci Lecton prostřednictvím svého individuálního nebo anonymního účtu. Anonymní účet nevylučuje zpracování osobních údajů.

Ochrana soukromí nezletilých

Zvláště důležitá je ochrana soukromí nezletilých. Kvůli tomu žádná část služby není určena osobám mladším 13 let.

Poskytování osobních údajů

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme informace jiným subjektům, ledaže povinnost je zveřejnit vyplývá z obecně platných právních předpisů.

Cookies - informace o koncovém zařízení

Aplikace Lecton může shromažďovat a analyzovat neosobní informace týkající se typu, modelu zařízení, jeho dostupné paměti a technických informací, operačního systému a dalších podobných informací. Aplikace Lecton může sbírat cookies obsahující výše uvedené informace. Informace jsou uloženy za účelem zlepšení fungování systému a automatického adresování personalizovaných nabídek uživateli. Podle čl. 173, odst. 1, bod 2 v souladu s čl. 173 odst. 2 Telekomunikačního zákona pokud nechceš, aby soubory cookies byly uloženy v paměti přístroje, měl bys vhodně upravit nastavení. Konfigurace, která umožňuje použití cookies znamená, že s výše uvedeným souhlasíš.

Kdo je správcem Tvých osobních údajů?

Správcem Tvých osobních údajů je Audioteka S.A. se sídlem ve Varšavě (02-673) na ul. Konstruktorska 12 (dále jen Audioteka).

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme data?

Tvoje osobní údaje budou zpracovány za účelem využití služeb Audioteka S.A. a pro její marketingové účely. Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem pro zpracování údajů je také oprávněný zájem - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v marketingové podpoře vlastních produktů a uplatnění nároků a/nebo ochrana společnosti proti nárokům.

Audioteka provádí platby prostřednictvím zvoleného zprostředkovatele platby, kterému sdělí jen nezbytné údaje. Katalog dostupných zprostředkovatelů byl zmíněný na straně [1]. Audioteka nebude sdílet Tvoje osobní údaje jiným příjemcům, než jsou osoby pověřené zpracováním osobních údajů jménem společnosti Audioteka S.A. Subjekty pověřenézpracováním osobních údajů patří do kategorie poskytovatelů infrastrukturních řešení a mohou zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR ve třetích zemích. Tyto subjekty mohou také použít ke zpracování Tvých osobních údajů další subjekty, které je budou zpracovávat ve třetích zemích. Seznam zpracovatelských subjektů je k dispozici na straně [1].

Na základě Tvého chování v aplikaci, včetně na základě takto shromážděných údajů, po vyjádření Tvého výslovného souhlasu, budeš dostávat automatizovaným způsobem personalizované nabídky. Máš právo kdykoliv souhlas odvolat, nebude mít vliv na dodržování práva na zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před ním.

Jak dlouho budeme data zpracovávat?

Tvoje osobní údaje budou zpracovávány po dobu používání a po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení na dobu určitou k ochraně práv.

Jaká práva máš?

Máš právo na:
- přístup k svým osobním údajům a obdržení kopie zpracovávaných osobních údajů;
- opravu nesprávných údajů;
- žádost o smazání (právo být zapomenut) v v případě okolností stanovených v článku 17 GDPR;
- požadavky na omezení zpracování dat v případech uvedené v článku 18 GDPR
- námitky proti zpracování dat v případech uvedené v článku 21 GDPR;
- předání poskytnutých dat, zpracování způsobem automatizován.

Pokud se domníváš, že Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s tímto, můžeš podat stížnost dozorčímu orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava). Pokud potřebuješ další informace týkající se ochrany osobních údajů nebo chceš použít svá práva, můžeš kontaktovat Pověřence ochrany osobních dat (Piotr Janiszewski, e-mail:iod@audioteka.com) nebo Audioteka S.A. se sídlem ve Varšavě (02-673) na ul. Konstruktorska 12.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Audioteka S.A. garantuje možnost aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud se tak stane bude na webu lectonapp.com informace.

Přijetí těchto podmínek

Používáním této aplikace přijímáš tyto Zásady o ochraně osobních údajů. V opačném případě aplikaci Lecton nepoužívej. Pokračování v používání aplikace bude považováno za přijetí výše uvedených Zásad.

Kontaktuj nás

Máš-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo používání této aplikace, kontaktuj nás na adrese contact@lectonapp.com.